Algemene voorwaarden

INLEIDING EN OMSCHRIJVINGEN

De huidige algemene voorwaarden bepalen de rechten, de plichten en de respectievelijke verantwoordelijkheden van Magabel* en van de gebruiker, betreffende de door Magabel aangeboden diensten – de ter beschikkingstelling van een huishoudhulp. In de onderstaande beschikkingen verwijzen de volgende termen naar:

De gebruiker– particulier gedomicilieerd in België die gebruik maakt van dienstencheques voor privédoeleinden.

De erkende onderneming – Magabel is een onderneming die werken of nabijheiddiensten aanbiedt voorzien door het artikel 2, §1, 3° van het Koninklijk Besluit van 12.12.2001 en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2007.

Uitgiftemaatschappij – SODEXO, de maatschappij aangewezen door de RVA naar aanleiding van een aanbesteding, belast met het uitgeven van dienstencheques.

Dienstenchequesis een door de federale overheid gesubsidieerd systeem om particulieren in staat te stellen te beschikken over een werknemer van een erkende onderneming voor het uitvoeren van huishoudelijke taken thuis of buitenshuis.

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN, RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DE ERKENDE ONDERNEMING

Magabel levert diensten van de volgende aard:

1.1 Thuishulp van huishoudelijke aard:

De reiniging van de woning met inbegrip van de ramen;

Het wassen en het strijken, kleine naaiwerkjes;

Het bereiden van maaltijden.

1.2 De hulp buitenshuis:

Huishoudelijke boodschappen: het betreft kleine boodschappen om te beantwoorden aan uw dagelijkse behoeften (bijvoorbeeld: post, brood, apotheek). Wat niet wordt beschouwd als dagelijkse behoeften: het kopen van meubels, huishoudelijke toestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke levering van dagbladen en magazines.

Het strijken in een lokaal van de onderneming (ook het herstellen van het te strijken linnengoed).

Hulp bij de verplaatsingen van particulieren getroffen door een erkende handicap, gerechtigden of een bijstand voor bejaardenhulp, en gehandicapte minderjarigen van particulieren. Hier moet worden opgemerkt dat het vervoer van gehandicapte personen het gebruik vereist van een aangepast voertuig waarvoor de FOD Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. Dit wordt niet vereist in de andere gevallen.

1.3 Magabel verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van alle informatie ontvangen tijdens de inschrijving van de gebruiker bij Sodexo (uitgiftebedrijf van de dienstencheques).

1.4 Magabel verbindt zich ertoe er alles aan te doen binnen haar mogelijkheden om een regelmatige dienst te verzekeren en die zo goed mogelijk overeenstemt met de verwachtingen van de klant, zowel op vlak van kwaliteit als van organisatie en naleving van de planning. Binnen de grenzen van de werkovereenkomst, de werkuren alsook de toegangsmodaliteiten tot de woning van de gebruiker zullen worden overeengekomen in onderlinge overeenstemming tussen Magabel en de gebruiker. Elke wijziging van het uurrooster of het aantal gepresteerde uren moet worden onderhandeld met de erkende onderneming Magabel.

1.5 In geval van onverwachte afwezigheid van de huishoudhulp zal Magabel op vraag van de klant deze onmiddellijk laten vervangen in de mate van de beschikbaarheid van de dienst. In een dergelijk geval van overmacht, wordt Magabel ontslaan van elke aansprakelijkheid en kan de gebruiker geen enkele schadevergoeding eisen.

1.6 Magabel behoudt zich het recht voor om de woonplaats van de gebruiker te laten bezoeken door de klantendienst zowel voor de eerste dienstverlening als tijdens de duur van de samenwerking om een evaluatie uit te voeren van de plaats of het goed in het geval van klachten vanwege de gebruiker of de huishoudhulp. Dit bezoek zal plaatsvinden op een door beide partijen overeengekomen datum en in aanwezigheid van de gebruiker.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN, RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKER

2.1 De gebruiker van het systeem van dienstencheques is eraan gehouden de procedure te kennen en te respecteren (de voordelen maar ook de verplichtingen en de verbodsbepalingen); u vindt hierover de volledige informatie op:

Voor Brussel: www.titres-Services.brussels

Voor Wallonië : www.wallonie-titres-Services.be

Voor Vlaanderen : www.dienstencheques-vlaanderen.be

De gebruiker werd op de hoogte gesteld dat de dienstencheques enkel kunnen worden gebruikt voor privédoeleinden en dus in geen geval in het kader van professionele activiteiten. Wat dus niet wordt toegestaan, zonder dat deze lijst volledig is : het kuisen van een bureau, tandartsenpraktijk, tentoonstellingszaal, commerciële ruimte, verhuurde kamer of studio, gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
De volgende werken worden eveneens verboden: herstelling van een WC, elektriciteitswerken, behangen en verven, onderhoud van de tuin, kleine transformaties, babysitten, bewaken van oudere of zieke personen, bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaar, beheren of uitvoeren van administratieve taken voor de onderneming, of elke andere activiteit die niet bepaald zou zijn in de punten 1.1 en 1.2 van het artikel 1.
Elk gebruik van dienstencheques buiten de toegestane activiteiten zal streng worden bestraft in geval van controle door de bevoegde inspectie ter zake. In geval dat Magabel financieel zou worden bestraft door de RVA, bevoegd controleorgaan, als gevolg van fraude door een klant, behoudt zij zich het recht voor zich tegen de frauderende te klant te keren en van hem een schadevergoeding en interesten te eisen voor de terugvordering van de financiële verliezen die zij zou hebben opgelopen.

2.2 De gebruiker kan ook niet van de huishoudhulp eisen om werken uit te voeren die gevaarlijk of te zwaar worden geacht. (Wat betreft het kuisen van ramen op een hoogte: voor binnenramen kunt u van uw huishoudhulp niet vragen dat zij op een hoogte van meer dan één meter op een ladder gaat staan, zijnde vier treden; voor buitenramen die niet van vanbinnen kunnen worden gewassen zonder gevaar te lopen, bijvoorbeeld over een afgrond leunen, vraagt u uw huishoudhulp niet om deze te wassen). Alle werken die ongepast worden geacht of zelf gevaarlijk zoals het buitenshuis kuisen terwijl het regent of sneeuwt, of wanneer de weersomstandigheden slecht zijn (te hoge of te lage temperaturen) zijn niet toegelaten. Het behandelen van te zware voorwerpen is verboden voor de huishoudhulp.

De gebruiker is ertoe gehouden ongezonde werkomstandigheden te vermijden. Erop toe te zien dat het werk wordt uitgevoerd in behoorlijke omstandigheden wat betreft de veiligheid en de gezondheid van de huishoudhulp. Er moet worden opgemerkt dat de huishoudhulp elke risicovolle situatie moet melden bij de erkende onderneming Magabel. In bepaalde gevallen, kunnen problemen met veiligheid aanleiding geven tot de opschorting van de diensten.

Magabel behoudt zichzelf het recht voor de diensten op te schorten als er zich veiligheidsproblemen voordoen en de hierboven vermelde instructies niet worden nageleefd.

2.3 De gebruiker verbindt zich ertoe duidelijke afspraken te maken op vlak van roken om de hinder van tabaksrook te vermijden.

2.4 De gebruiker verbindt zich ertoe gevaarlijke producten te labelen en erop toe te zien dat de huishoudhulp geen corrosieve producten, ontvlekkers of niet gelabelde producten zou gebruiken.

2.5 De gebruiker verbindt zich ertoe Magabel te verwittigen van de aanwezigheid van huisdieren en vooral, van dieren die gevaarlijk en/of kwaadaardig en/of giftig worden geacht (spin, slang, insect, hond, katachtige, e.d.). De gebruiker is verplicht alle nodige voorzorgen te nemen om te vermijden dat de werknemer in direct contact zou komen met deze dieren.

2.6 De gebruiker verbindt zich ertoe de huishoudhulp van materiaal te voorzien dat in goede staat van werking is en van gepaste onderhoudsproducten om optimale werkomstandigheden te bieden. Hij/zij zal er eveneens op toezien dat het ter beschikking van de huishoudhulp gestelde materiaal zich in goede staat bevindt en geen gebruiksgevaar inhoudt en indien nodig het correct gebruik ervan uit te leggen.

2.7 De gebruiker verbindt zich ertoe Magabel te verwittigen in geval van besmettelijke ziekte in de woning om verspreiding te voorkomen.

2.8 De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat er steeds een EHBO-kit ter beschikking is van de werknemer waarvan de inhoud moet toelaten om eerste hulp bij ongevallen uit te voeren, bv. ontsmettingsmiddel, pleisters, enz … Bij de eerste prestatie zal de gebruiker de huishoudhulp op de hoogte brengen van de plaats ervan.

2.8.a In het geval van imminent gevaar dat niet meer vermeden kan worden, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk dat de huishoudhulp zich van het huis verwijdert.

2.9 In geval van overhandigen van de sleutels van de woning tussen de gebruiker en de huishoudhulp, wijst Magabel alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal ervan. Ook de teruggave van de sleutels gebeurt uitsluitend op risico van de gebruiker.

2.10 De werkster mag geen familiale of aangetrouwde band hebben met de gebruiker (tot de derde graad inbegrepen) met de klant of een familielid van de klant, noch dezelfde verblijfplaats delen met de klant. Indien de voorgestelde kandidaat zich in dergelijke situatie bevindt, moet de gebruiker dit onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke van de erkende onderneming.

2.11 De gebruiker verbindt zich ertoe de huishoudhulp te ontvangen voor een minimum van 3 uur per week. Indien op aanvraag van de gebruiker een prestatie wordt onderbroken, zal het begonnen uur gefactureerd worden aan een bedrag dat overeenstemt met de tegenwaarde** van een dienstencheque betaald aan Magabel door de bevoegde autoriteit.

2.12 De gebruiker werd ervan op de hoogte gesteld dat er geen prestaties zullen plaatsvinden op feestdagen. De gepresteerde uren kunnen worden overgedragen zoals het voor de huishoudhulp en de gebruiker past als het uurrooster dit toelaat. In het begin van het jaar, zal een kalender worden overhandigd aan de huishoudhulp. Deze kalender vermeldt alle vervangingsdata voor feestdagen die vallen op een zaterdag of een zondag. Ze zullen u worden meegedeeld door uw huishoudhulp.

2.13 De gebruiker verbindt zich ertoe Magabel tijdig te verwittigen van elke wijziging van de aan Magabel geleverde gegevens in het kader van de overeenkomsten, contacten en andere. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat elke kennisgeving die verstuurd wordt naar het adres vermeld in onderhavige klantenfiche geldig zal zijn, behoudens kennisgeving per aangetekend schrijven, van een adreswijziging.

2.14 De gebruiker moet Magabel op de hoogte stellen van elke niet voorziene afwezigheid op het werk van de huishoudhulp en dit zodra de gebruiker ervan kennis heeft genomen.

2.15 De gebruiker die gedurende een bepaalde periode geen beroep wenst te doen op de huishoudhulp moet Magabel hiervan 15 dagen op voorhand op de hoogte stellen (behoudens overmacht), per post, fax of e-mail. Bij nalatigheid van deze informatie zal de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de tegenwaarde van een dienstencheque betaald aan Magabel door de bevoegde autoriteit per niet gepresteerd uur.

2.16 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om enkel geldige dienstencheques te gebruiken. Indien er dienstencheques ontbreken of indien er vervallen of ongeldige dienstencheques gebruikt worden, zal Magabel de tegenwaarde van de dienstencheques in kwestie terugvorderen. De tegenwaarde komt overeen met het bedrag dat Magabel Service zou ontvangen op de datum van de vordering door de autoriteiten.

ARTIKEL 3 – BETALING VAN DE PRESTATIES

3.1 De papieren dienstencheques

De gebruiker verbindt zich er eveneens toe de huishoudhulp een getekende en gedateerde dienstencheque te overhandigen per gepresteerd werkuur en dit op de dag van de prestatie. De betaling van de huishoudhulp gebeurt enkel via de dienstencheques die op naam van de gebruiker worden uitgegeven. Indien door om het even welke reden de gebruiker die dienstencheques niet kon overhandigen zoals hierboven aangegeven, verbindt hij/zij zich ertoe ze aan de huishoudhulp of de onderneming te overhandigen ten laatste op de 10e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestaties werden uitgevoerd.

De gebruiker is eraan gehouden om de cheque die overhandigd wordt aan de werknemer eigenhandig en correct in te vullen: datum, handtekening en soort prestatie; de gebruikte pen (of stylo) moet blauw of zwart zijn; het gebruik van correctors (van het type Tipp-Ex) is niet toegelaten. In het geval van een fout in de datum van de prestatie, moet men de datum doorstrepen en de verbeterde datum erboven noteren. De handtekening moet zich binnen de daartoe bestemde kader bevinden.

3.1.a De gebruiker is eraan gehouden om aan de huishoudhulp enkel de cheques te overhandigen die opgesteld zijn op zijn naam en nooit op naam van een andere gebruiker die niet op hetzelfde adres woont (bijvoorbeeld: grootmoeder, nicht, enz…)

3.1.b De gebruiker mag de huishoudhulp niet vragen om tussen te komen in de bestelling van de dienstencheques met gebruik van zijn privé-gegevens (bijvoorbeeld zijn rekeningnummer).

3.2 De elektronische dienstencheques

Voor de elektronische dienstencheques, zal de gebruiker snel de gepresteerde uren bevestigen via de beveiligde website van Sodexo ten laatste de 10e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestaties werden uitgevoerd.

3.3 Na de in de artikelen 3.1 en 3.2 voorziene termijn, zal een eerste kosteloze aanmaning worden gestuurd, die een termijn voorziet van 7 kalenderdagen voor de overhandiging van de dienstencheques.

3.4 In geval van wanbetaling binnen de in deze eerste aanmaning voorziene termijn, zal een tweede aanmaning per aangetekende post worden verstuurd. Dit zal van rechtswege een forfaitaire verhoging met zich meebrengen van € 25 in de administratieve kosten. Deze administratieve kosten kunnen in geen enkel geval worden vereffend met dienstencheques.

3.5 Bij gebrek aan een betaling binnen de 7 werkdagen na de in deze tweede aanmaning aangegeven datum, behoudt Magabel zich het recht voor om de geplande prestaties van de huishoudhulp op te schorten bij de gebruiker tot de vereffening van de onbetaalde prestaties en zonder twijfel zijn dossier te overhandigen aan het bevoegde orgaan inzake schuldvordering (hetzij een advocatenkantoor, hetzij de praktijk van een gerechtsdeurwaarder, hetzij aan de schuldvordering maatschappij) die alle nodige stappen zal ondernemen ter terugvordering van de verschuldigde sommen.

Elke door een van de partijen verschuldigde som zal van rechtswege een nalatigheidintrest produceren tegen de jaarlijkse rente van 12% te rekenen vanaf de datum van het versturen van de eerste ingebrekestelling, vermeld in artikel 3.3, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 125, en dit onverminderd het recht voor Magabel een groter bedrag te vorderen in geval van een groter nadeel.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in het kader van deze verschillende terugvorderingsprocedures, de waarde van een dienstencheque overeenstemt met de waarde van de cheque die door Sodexo, per dag vanaf het begin van de procedure.

3.6 De schuldenaar is gehouden tot alle rechterlijke als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd elke vordering tot schadevergoeding en andere vorderingen, met inbegrip deze waarover een geschil bestaat, die nodig zijn voor de bewaring van de belangen van de erkende onderneming – Magabel.

ARTIKEL 4 – OPSCHORTING VAN DE PRESTATIES

Daarenboven aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk dat de onderneming het geheel van prestaties kan opzeggen tot na de volledige betaling van de door de schuldenaar verschuldigde sommen. De gebruiker kan opnieuw van de prestaties genieten na de integrale vereffening van de verschuldigde sommen.

ARTIKEL 5 – BETWISTING VAN DE GEPRESTEERDE UREN

In geval van betwisting van de door de huishoudhulp gepresteerde uren, zal de klant Magabel hiervan informeren ten laatste op de 20e dag volgend op de maand waarin de prestaties werden uitgevoerd. Indien er binnen deze termijn geen enkele betwisting wordt gedaan zal Magabel de uren beschouwen als werkelijk te zijn gepresteerd en de diensten als zijnde (geacht te zijn) uitgevoerd met de voldoening van de klant, zowel op vlak van het door de huishoudhulp uitgevoerde werk als van zijn/haar houding.

Wat de kwaliteit van het werk betreft dat door de werknemer wordt uitgevoerd bij de klant, vraagt men van de klant dat hij zijn ontevredenheid (betwisting) meldt aan Magabel op de dag zelf of ten laatste op de dag die volgt op de prestatie, om een eventueel bezoek van de klantendienst toe te laten en goed te keuren.

ARTIKEL 6 – DISCRMINATIE

De dienstenonderneming en de gebruiker verbinden zich ertoe ten aanzien van de werknemers geen enkele directe of indirecte discriminatie te voeren, zij het op basis van ras, etnische afkomst, handicap, seksuele voorkeur, filosofische of religieuze overtuigingen, noch leeftijd. Indien dit wel zo zou zijn heeft de huishoudhulp het recht haar rechten te raadplegen en zelfs klacht in te dienen.

ARTIKEL 7 – RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS

7.1 Noch de werknemer, noch de andere leden van de dienstenonderneming kunnen thuis worden gecontacteerd door de gebruiker. De gebruiker moet zich steeds richten tot de telefonische permanentie van de onderneming op het nummer 02/211.40.40

7.2 Voor elke verduidelijking betreffende het punt 8.1 wordt de gebruiker verwezen naar de gangbare regelgeving inzake de bescherming van gegevens, met name het Europees Reglement 2016/679 van 27 april 2016, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de opmerking inzake de bescherming van de privacy die op verzoek beschikbaar of op onze website www.magabel.be.

7.3 Wat betreft het gebruik van een cameratoezicht, indien dit toezicht wordt georganiseerd zonder het medeweten van de werknemer en in overtreding van de toepasselijke reglementering in de materie, is dit een inbreuk op zijn/haar persoonlijke levenssfeer. Het cameratoezicht van de werknemers wordt geregeld door de cao nr. 68 en/of de wet van 21 maart 2007 die de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s regelt. Het is dus niet toegestaan om de werknemer te filmen of te controleren buiten de strikte voorgeschreven gevallen van de toepasselijke reglementering. De beelden of informatie die eventueel zouden worden opgenomen door camerabewaking, in overtreding met de toepasselijke reglementering, worden als onbruikbaar beschouwd en zijn een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

8.1 De persoonsgegevens die door de gebruiker worden meegedeeld via de klantenfiche of elk ander document zullen worden bewaard in de bestanden van Magabel en zullen worden gebruikt voor onder andere administratieve doeleinden van het klantenbestand en het versturen van informatie of promoties over de diensten die worden aangeboden door de erkende maatschappij Magabel en overeenkomstig onze mededeling inzake de bescherming van de privacy die op eenvoudig verzoek beschikbaar is of op onze website www.magabel.be.

8.2 In geen enkel geval zullen deze gegevens voor andere toepassingen worden gebruikt, dan deze vermeld in deze mededeling, zon*der voorafgaand schriftelijk akkoord van de gebruiker, tenzij dit gebruik zou worden opgelegd krachtens een wettelijke beschikking.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

De huishoudhulp staat onder de bevoegdheid van de erkende onderneming Magabel. Indien de gebruiker een klacht wenst in te dienen, moet hij/zij zich richten tot Magabel tijdens de kantooruren in de burelen, namelijk: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u op het nummer 02/211.40.40 hetzij per e-mail:

ARTIKEL 10 – SCHADE

10.1 Magabel is verzekerd voor materiële schade die zou kunnen veroorzaakt zijn door de gebruiker (…). De gebruiker dient, binnen de 5 dagen vanaf het ongeval, zijn aangifte en alle andere bewijsstukken (foto’s van het ongeval of het beschadigde object, de aankoopfactuur van het beschadigde object) in te dienen bij MAGABEL. De werknemer stelt tegelijkertijd een aangifte op van het expliciete en exacte ongeval.

Wanneer duidelijk is dat de prijs voor de herstelling of de vervanging van het beschadigde object minder is dan 250 €, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn aan de gebruiker. De terugbetaling kan alleen plaatsvinden na aanvaarding van het ongeval door de verzekering en met een vrijstelling van 250 € ten laste van de gebruiker. De verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het ongevalsdossier. In geval van twijfel, laat het dienstenchequebedrijf dit weten aan de verzekeringsmaatschappij. Magabel behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren tussen te komen in de vergoeding indien de klant niet voldoende voorzorgen zou hebben genomen om de schade te voorkomen en in het geval de schade niet zou zijn aangegeven binnen de voorgeschreven termijnen. De gebruiker zal vermijden de werknemer delicate en waardevolle voorwerpen te laten behandelen. Als hij/zij deze taken echter wenst toe te vertrouwen aan de werknemer, blijft de gebruiker persoonlijk verantwoordelijk en zal hij/zij geen enkele vordering kunnen instellen ten aanzien van de dienstenonderneming in geval van beschadiging van de voorwerpen.

10.2 Het linnengoed dat bij de strijkdienst wordt afgezet wordt eveneens verzekerd tegen verlies of beschadiging. De gebruiker die van deze dienst gebruik maakte en die een beschadiging of verlies vaststelt moet de erkende onderneming Magabel hiervan binnen de 5 werkdagen telefonisch informeren op het nummer 02/211.40.40 ofwel per e-mail

10.3 Wat betreft diefstal, moet de gebruiker steeds het bewijs leveren. In geval van vermoeden van diefstal door de werknemer, moet de gebruiker altijd de verantwoordelijke van de erkende onderneming Magabel zo snel mogelijk informeren en onmiddellijk een verklaring afleggen bij de politie ter opstelling van een proces-verbaal.

ARTIKEL 11 – ONDERLINGE OVEREENSTEMMING

11.1 Magabel kan deze algemene voorwaarden wijzigen. In dat geval zullen de nieuwe algemene voorwaarden toepasbaar zijn 30 kalenderdagen na hun bekendmaking. Publicatie op de website (www.magabel.be) of een gewone brief, hetzij een e-mail zullen worden beschouwd als gepaste methodes ter bekendmaking. In geval van onenigheid met deze voorwaarden, kan de klant zijn/haar wil meedelen om de overeenkomst op te zeggen door middel van een gewone brief of e-mail binnen de 10 werkdagen volgend op de eventuele wijziging of wijzigingen. Bij gebrek aan opzegging, verklaart de klant de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.

11.1.a Onderhavige algemene voorwaarden zal van rechtswege ontbonden worden indien Magabel haar erkenning verliest als erkende dienstenchequeonderneming, indien de autoriteiten beslissen om een einde te maken aan het systeem van dienstencheques of indien de klant komt te overlijden.

11.2 Gezien de verplaatsingstijd van de huishoudhulpen wordt vergoed, behoudt Magabel zich het recht voor de veroorzaakte kosten als gevolg van de verplaatsingen tot de verblijfplaats van de gebruikers te herzien en een eventuele deelneming voor te stellen in de kosten als deze te groot worden geacht. Dit zal gebeuren in onderlinge overeenstemming met de gebruiker.

11.3 De huidige voorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd door de gebruiker op de website van Magabel: www.magabel.be.

11.4 De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtbanken (de bevoegde rechter zal de rechter zijn benoemd door artikel 624, 2de van het Wetboek) zijn bevoegd in geval van betwisting tussen Magabel en de klant.

11.5. Huidig contract kan door beide partijen worden opgezegd, zonder opzegvergoeding, noch verbrekingsvergoeding.

* Deze huidige algemene voorwaarden heeft betrekking op de bedrijven Magabel (Ondernemingsnummer 0807.051.480) en Magabel Services (Ondernemingsnummer 0887.499.223). Afhankelijk van de gevallen die voorvallen tijdens hun prestaties, werken de betrokken huishoudhulpen voor de ene of de andere onderneming. En het is deze onderneming die dan partij is op het contact met u. Echter, de Algemene Voorwaarden en de klantenfiche zijn identiek voor deze twee bedrijven. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsgaranties die de tussenkomst met de betrokken huishoudhulpen begeleiden. Daarom wordt voor het gemak alleen de naam Magabel in deze documenten gebruikt.

** Dankzij de subsidies van de federale overheid, ontvangt Magabel een bepaald bedrag (=tegenwaarde) van het uitgiftebedrijf Sodexo voor een dienstencheque wat overeenstemt met een de reële waarden van een uur dat gepresteerd wordt in het systeem van de dienstencheques onder het gezag van de RVA. Dit bedrag is onderworpen aan de automatische indexering dat ons bij haar inwerkingtreding wordt meegedeeld door het Ministerie van werkgelegenheid en arbeid.

Indien ten gevolge van een wijziging van de regelgeving de waarde van de dienstencheques gewijzigd zou worden, wordt expliciet overeengekomen dat deze nieuwe waarde, betaald aan Magabel, van rechtswege van toepassing zal zijn in het kader van onderhavige klantenfiche. Magabel blijft ter beschikking voor alle informatie omtrent dit onderwerp.

error: Content is protected !!